28 December 2012 – 1 January 2013, Riga, Latvia

The year 2012 ends with a long weekend – what can be a better occasion for a nice tango event with many milongas and some encouraging workshops? This year we join our efforts among several Riga Tango schools and event organizers to create a fantastic tango weekend for You, for all of us!

The cooperation partners are Tango Baltica (Heidrun & Reinis), Dancestar (Ginta Krivma), HiCentrs (Dima & Lena), Baltā Pirts (Ieva & Misha), El Naranjerito (Margita & Zigis) and RigaTangoWinterFest (Ginta O. & Jurgen).

We are currently preparing the programme for 5 evening milongas at different locations (hosted by the different organizers), including a New Year’s Party, and we would like to announce that the maestros, whom we love so much for their teaching skills, Ilona & Salvador Rios, will come with their specialty, a set of 9 workshops “Todo Milonga” and dance a midnight show at New Year’s Eve.

The workshops programme is here (also available as download) and registration is open.

Dancing partner search under Partner search section.

Looking forward to meet you

Heidrun & Reinis
Tango Baltica (in charge of the workshop programme)


2012 gads beidzas ar garu nedēļas nogali – kas var būt labāk piemērots jaukam tango pasākumam ar daudzām milongām un vairākām pamudinošām nodarbībām? Šogad mēs apvienojam savus spēkus starp vairākām Rīgas tango skolām un pasākumu rīkotājiem, lai radītu fantastisku tango nedēļas nogali jums, un visiem mums!

Sadarbības partneri ir Tango Baltica (Heidrun & Reinis), Dancestar (Ginta Krivma), HiCentrs (Dima & Lena), Baltā Pirts (Ieva & Misha), El Naranjerito (Margita & Zigis) un RigaTangoWinterFest (Ginta O. & Jurgen).

Šobrīd mēs gatavojam programmu 5 vakara milongām dažādās vietās (rīko dažādi organizatori), ieskaitot Jaunā Gada balli, un mēs ar prieku paziņojam, ka pasniedzēji, kurus mēs ļoti mīlam viņu mācīšanas prasmes dēļ, Ilona un Salvadors Riosi, ieradīsies ar viņu specialitāti – 9 nodarbību kopu „Todo Milonga” un dejos pusnakts priekšnesumu Jaunā Gada vakarā.

Nodarbību programma ir te (pieejama arī lejupielādei) un reģistrācija ir uzsākta.
Deju partneru meklēšanai piedāvājam Partneru meklēšanas sadaļu.

Uz tikšanos,
Heidruna & Reinis
Tango Baltica (atbildīgi par nodarbību programmu)