December

Todo Milonga – workshop for teachers note

30 December 2012, Riga, Latvia

Dear teachers / participants,
for your information – in the teachers workshop “most important aspects in teaching milonga” with Salvador Rios, that will take place as part of Todo Milonga workshop weekend, the milonga will be discussed as an independent dance and a lot of solo exercises will be performed.
For this workshop you can register without a dancing partner, by sending email to reinis@tangobaltica.org.


Dārgie skolotāji / dalībnieki,
jūsu informācijai – skolotāju nodarbībā “svarīgākie aspekti mācot milongu”, ko vadīs Salvadors Rioss nodarbību nedēļas nogales Todo Milonga ietvaros, milonga tiks apskatīta kā patstāvīga deja un nodarbībā tiks veikti daudzi solo vingrinājumi.

Šai nodarbībai var reģistrēties (sūtot epastu uz reinis@tangobaltica.org) bez deju partnera.

Todo Milonga

29 – 31 December 2012, Riga, Latvia

with Ilona and Salvador Rios

Location: DanceSTAR, Lāčplēša str. 125, Riga (map, gmap)

Courses:

29.12.2012

12:00 – 13:30 WS1 Basics for rhythm and structure of the milonga
13:45 – 15:15 WS2a Men technique milonga – rhythmic and playful ornaments for the man
WS2b Women technique Milonga – discover the world of rhythmic ornaments!
15:45 – 17:15 WS3 Technique and basics for turns in the Milonga
17:30 – 19:00 WS4 Cortes in turns: funny small and quick interruptions of the turning direction

30.12.2012

13:00 – 14:30 WS5 Forward Ocho in the Milonga: without Pivots, small but cheeky!
14:45 – 16:15 WS6 Backward Ocho in the Milonga: the challenge lies in the skills of the leader to accompany the ochos
16:45 – 18:15 WS7a Ilona Rios & Ginta Opmane: Milonga nuevo: what is different when dancing milonga with nuevo music? Rhythm and movement
WS7b Salvador Rios: optional: Workshop for teachers: most important aspects in teaching milonga (dancing partner is not required to register for this WS) (optional: private lessons)

31.12.2012

13:00 – 14:30 WS8 Milonga dynamics I: simple double beat and interplay with rhythmic
14:45 – 16:15 WS9 Milonga dynamics II: identify sophisticated change of rhythm in the music and how to dance it in an interesting way (for advanced dancers)

Participation fees for workshops (per workshop, per participant):

1-3 workshops: 20€/14 LVL
4-6 workshops: 18€/13 LVL
7+ workshops: 15€/11 LVL

Special Baltic participant fee / speciālā cena dalībniekiem no Baltijas valstīm:

1-3 workshops: 14€/10 LVL
4-6 workshops: 13€/9 LVL
7+ workshops: 12€/8.50 LVL

Registration by e-mail to: reinis@tangobaltica.org.
In your mail please indicate the workshop codes (for example: WS3) and your name and surname as well as name and surname of your partner.

Payment must be made by bank transfer (or in cash upon agreement) beforehand to validate the reservation. Payment (bank) details will be sent to you after we receive your registration mail.

This information as download: here


Pieteikšanās pa e-pastu: reinis@tangobaltica.org.

Vēstulē lūdzu norādiet nodarbības kodu (piemēram, WS3), jūsu vārdu un uzvārdu kā arī jūsu partnera vārdu un uzvārdu.

Jāveic iepriekšēja apmaksa caur bankas pārskaitījumu (vai skaidrā naudā sarunājot individuāli) lai apstiprinātu reģistrāciju. Maksājuma (bankas) rekvizīti tiks izsūtīti pēc jūsu pieteikšanās e-pasta saņemšanas.

Šī informācija lejupielādei: šeit

New years’ milongas in Riga

28 December 2012 – 1 January 2013, Riga, Latvia

We welcome you to our jointly organized milongas during New Years’ weekend in Riga /
Laipni ielūdzam uz mūsu kopīgi rīkotajām milongām Jaunā Gada nedēļas nogalē Rīgā

Date Time Venue DJ Address Price
28.12 22:00 – 02:00 HiTango Elena Viktorova Maskavas 1 (Map) 2 LVL
You are welcome to bring some snacks (“finger-food” / “groziņš”)
22:00 – 04:00 El Naranjerito Ieva Drēviņa Bruņinieku 47 (Map) 3 LVL
The long weekend starts and the last spiral circle of current tango year closes on December 28 in the club «El Naranjerito». The space of tango orangery will be filled with fresh and round orange smell, joyful faces and sprightly ronda.
All together we will make the annual brilliant events top.
For the first time in the Latvian tango history we will have the pleasure to enjoy live cortinas and of course the beautiful melodies of tango Golden Age epoch selected by charming DJ Ieva Drevina.
Dress with taste, comfortably, with some round and orange accent and take with you some nice, small and round present which could be used for the lottery.


Garā nedēļas nogale sāksies un tango spirāles kārtējā gada aplis noslēgsies īsi pēc pilnmēness iestāšanās 28. decembrī klubā «El Naranjerito». Tango oranžēriju piepildīs spirgts oranžu un apaļu citrusaugļu aromāts, laimīgas sejas un apaļa ronda.
Pirmo reizi Latvijas milongu vēsturē dejotājus priecēs ne tikai DJ Ievas Drēviņas izvēlētās skaistākās zelta laikmeta tango melodijas, bet arī dzīvās cortinas.
Vakara gaitā veidosim 2012. gada dzirkstošāko tango notikumu topu, spirdzināsimies ar vitaminizētiem dzērieniem un gardām uzkodām.
Dress code: gaumīgs, ērts, apaļš, oranžīgs.
Viesi lūgti ņemt līdzi kādu skaisti iesaiņotu apaļu nieku, kurš piedalīsies izlozē.
29.12 21:00 – 01:00 Baltā Pirts Edita Alužiene Tallinas 71 (Map) 2 LVL
You are welcome to a festive milonga in the “White Sauna” (“Baltā pirts”), no dress code is required, just come and dance, dance, dance…
30.12 21:00 – 02:00 HiTango Ivars Ābelis Maskavas 1 (Map) 5 LVL
Let’s create wonderland around us and make surprises to the friends! Alice will meet you in our shared Wonderland, and you could follow the white rabbit, make a smile to the Cheshire cat and participate in the dance of Mad Hatter Dress code: chess or play-cards
Please write us at reinis@tangobaltica.org if you will come to this milonga, so the organizer knows how many guests to receive.
Lūdzu rakstiet mums uz reinis@tangobaltica.org ja nāksiet uz šo milongu, lai organizētājs var atbilstoši sagatavoties ciemiņu uzņemšanai.
31.12 21:00 – 04:00 DanceSTAR Reinis Priednieks / Ginta Opmane Lāčplēša 125 (Map) 8 LVL (till Dec 21) 10 LVL (from 22 Dec)
We have a pleasure of inviting you to celebrate New Year together with friends and tango!
Excellent tandas of classical tango by DJ Reinis, inspiring nuevo hour by DJ Ginta Opmane after midnight.
Midnight Show by Ilona and Salvador Rios (www.tango-rios.de)
Dress code: Tango Elegante
Included – seat at a table, Midnight Champagne and appetisers. You are welcome to bring your own snacks according to your taste. Valters’ Buffet availabe for additional catering.
Please register at reinis@tangobaltica.org. Advance registration: till Dec 21 – LVL 8 (EUR 11), from Dec 22. – LVL 10 (EUR 14).


Mēs esam pagodināti ielūgt visus tango dejotājus pavadīt Veco Gadu un sagaidīt Jauno Gadu kopā ar draugiem un tango!
Lieliskas klasiskā tango tandas no DJ Reinis un iedvesmojoša Nuevo stunda no DJ Ginta Opmane pēc pusnakts.
Gadumijas šovu dejo Ilona un Salvador Rios (www.tango-rios.de)
Dress code: Tango Elegante
Cenā iekļauts – vieta pie galdiņa, Jaungada šampanietis un nelielas uzkodas. Aicinām ņemt līdzi groziņu pēc saviem ieskatiem! Darbosies Valtera bufete.
Reģistrācija – reinis@tangobaltica.org.
Dalība, iepriekš reģistrējoties: līdz 21.12. – LVL 8, no 22.12. – LVL 10.
01.01 18:00 – 24:00 El Naranjerito Margita Antonova Bruņinieku 47 (Map) 4 LVL
Rich New Years’ hangover breakfast

Winter Tango Marathon – Vilnius, Lithuania

7 December – 9 December 2012, Vilnius, Lithuania

On occasion of the World Tango Day we are happy to invite dancers to the Winter Tango Marathon. It is the first real tango marathon where people will dance and stay in one place. We hope it will become a nice tradition.

Tango Winter Marathon organizers focus on the tango feeling that is the most important in tango. Therefore, we offer the best DJ’s, good music, great floor. We guarantee that the marathon will not be interrupted by show programs and  performances. We hope that everyone will meet his or her beloved tanguero(-a), will hear his favorite music and will find that wonderful feeling of tango.

We invite you to join and create your own miracle of tango!

For more information please visit http://www.artango.lt

E-mail: info@artango.lt

Tel. nr.:
+370 656 20551 (Jurgina)
+370 656 68872 (Audrius)
+370 698 07999 (Laura)

New Year‘s Tango in Riga

28 December 2012 – 1 January 2013, Riga, Latvia

The year 2012 ends with a long weekend – what can be a better occasion for a nice tango event with many milongas and some encouraging workshops? This year we join our efforts among several Riga Tango schools and event organizers to create a fantastic tango weekend for You, for all of us!

The cooperation partners are Tango Baltica (Heidrun & Reinis), Dancestar (Ginta Krivma), HiCentrs (Dima & Lena), Baltā Pirts (Ieva & Misha), El Naranjerito (Margita & Zigis) and RigaTangoWinterFest (Ginta O. & Jurgen).

We are currently preparing the programme for 5 evening milongas at different locations (hosted by the different organizers), including a New Year’s Party, and we would like to announce that the maestros, whom we love so much for their teaching skills, Ilona & Salvador Rios, will come with their specialty, a set of 9 workshops “Todo Milonga” and dance a midnight show at New Year’s Eve.

The workshops programme is here (also available as download) and registration is open.

Dancing partner search under Partner search section.

Looking forward to meet you

Heidrun & Reinis
Tango Baltica (in charge of the workshop programme)


2012 gads beidzas ar garu nedēļas nogali – kas var būt labāk piemērots jaukam tango pasākumam ar daudzām milongām un vairākām pamudinošām nodarbībām? Šogad mēs apvienojam savus spēkus starp vairākām Rīgas tango skolām un pasākumu rīkotājiem, lai radītu fantastisku tango nedēļas nogali jums, un visiem mums!

Sadarbības partneri ir Tango Baltica (Heidrun & Reinis), Dancestar (Ginta Krivma), HiCentrs (Dima & Lena), Baltā Pirts (Ieva & Misha), El Naranjerito (Margita & Zigis) un RigaTangoWinterFest (Ginta O. & Jurgen).

Šobrīd mēs gatavojam programmu 5 vakara milongām dažādās vietās (rīko dažādi organizatori), ieskaitot Jaunā Gada balli, un mēs ar prieku paziņojam, ka pasniedzēji, kurus mēs ļoti mīlam viņu mācīšanas prasmes dēļ, Ilona un Salvadors Riosi, ieradīsies ar viņu specialitāti – 9 nodarbību kopu „Todo Milonga” un dejos pusnakts priekšnesumu Jaunā Gada vakarā.

Nodarbību programma ir te (pieejama arī lejupielādei) un reģistrācija ir uzsākta.
Deju partneru meklēšanai piedāvājam Partneru meklēšanas sadaļu.

Uz tikšanos,
Heidruna & Reinis
Tango Baltica (atbildīgi par nodarbību programmu)

Annual Gala Gardel Milonga in Vilnius

1 December, Vilnius, Lithuania

You are welcome to Annual Gala Gardel Milonga in Vilnius
01 12 2012
21.00 – 03.00

Address: Sokbaris, Šermukšnių 4A, Vilnius

Topic: Tango Bar del Barrio, local milonga, milonga familial
DJ Evaldas

Organizer: Vilnius Tango Community