April

Workshop schedule Sabrina & Ruben Veliz

26 – 28 April 2013, Riga, Latvia

Sabrina & Ruben will give 8 workshops for different dancing levels. 2 workshops will take place on Friday 26 April at HiCentrs  in Riga and 6 workshops on Saturday and Sunday at Doles Tautas Nams in Kekava. Workshop programme, prices and registration procedure can be found here.

On Friday 26 April we will join with Ruben & Sabrina the traditional Fridays’ milonga at HiCentrs, on Saturday 27 April a Special milonga will be organized in Kekava (21:00 – 3:00) with DJ Evaldas from Lithuania.

Looking forward to your registrations,

Heidrun & Reinis


Sabrina & Rubens pasniegs 8 nodarbības dažādiem dejotāju līmeņiem. 2 nodarbības notiks piektdien 26. Aprīlī HiCentrā un 6 nodarbības notiks sestdien un svētdien Ķekavā – Doles Tautas Namā. Nodarbību programmu, cenas un informāciju par reģistrēšanos var atrast te.

Piektdien 26. Aprīlī kopā ar Rubenu & Sabrinu piedalīsimies tradicionālajā piektdienas milongā HiCentrā, sestdien 27. Aprīlī mēs organizēsim īpašu milongu Ķekavā (21:00 – 3:00) ar DJ Evaldas no Lietuvas.

Gaidīsim jūsu reģistrācijas,

Heidruna & Reinis

Milonga – Il Gusto Del Balo

We would like to announce that one more dance club is starting to organize milongas for its students and all tango community.
The first event “Milonga – Il Gusto Del Balo” will take place on 20 April from 21:00 – … in Braslas str 29 Riga, Latvia. With DJ Diana Germane and a little show.
For reservation please call +371 28614358.
More information: https://www.facebook.com/events/472428062830901

Mēs labprāt paziņojam, ka vēl viens deju klubs sāk organizēt milongas gan saviem skolniekiem, gan arī visai tango sabiedrībai.
Pirmais pasākums “Milonga – Il Gusto Del Balo” notiks 20 aprīlī no 22:00 – … Braslas ielā 29 Rīgā. Kopā ar DJ Diana Germane un deju priekšnesumu.
Tālr. rezervācijai 28614358
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/472428062830901

Nodarbību nedēļas nogale ar Ruben un Sabrina Veliz

26 – 28 Aprīlis (Rīga & Ķekava)
Sadarbībā ar HiCentru, kas laipni piedāvā savas telpas nodarbībām piektdien 26. Aprīlī
www.sabrinayruben.com.ar

8 Nodarbības (katra 90 minūtes)
Mēs piedāvāsim divu dažādu veidu nodarbības: pirmās četras nodarbības būs vērstas uz pamatu tehniku ko katram labam tango dejotājam ir būtiski sev atgādināt – nav svarīgi vai dejo augstā līmenī vai kā iesācējs, tie ir vissvarīgākie: “pamati”. Nodarbības var ņemt kopā kā vienu komplektu, vai arī izvēlēties atsevišķas:

Pamati: augstam, vidējam un progresējušu iesācēju (ne pilnīgu iesācēju) līmeņiem:

 1. Pamati individuālai tehnikai (kā pārvaldīt ķermeņa svaru, asi un kā sasniegt pareizu stāju dejošanas brīdim, šādā veidā atvieglojot kustību izpildīšanu)
 2. Disociācija, tehnika un pielietošana pamat-kustībās kā ocho un pus-griezienā
 3. Komunikācija pārī, jo kustības plūdenums iegūst no uzlabotas informācijas apmaiņas (vadības) un apskāviena ērtuma
 4. Iet labi! Lineāri un apļveida gājieni (treks), tehnika un kombinācijas
 5. Bez tam būs 4 dažādas tematiskas nodarbības 2 līmeņiem – vidēja un augsta līmeņa dejotājiem (lūdzam ievērot līmeņa prasību)

 6. Milonga lisa un ievads traspie (Vidējam līmenim)
 7. Sacadas un barridas (Vidējam līmenim)
 8. Giros, tehnika un kombinācijas (Augstam līmenim)
 9. Valsis, kombinācijas un muzikalitāte (Augstam līmenim)

Cenas
Cenas ir norādītas par vienu nodarbību un no vienas personas.

WS 1.-4. 30 € 21 LVL
WS 1.-4. Īpaša cena dejotājiem no Baltijas valstīm 25 € 18 LVL
WS 5. -8.* 25 € 18 LVL
WS 5.-8. Īpaša cena dejotājiem no Baltijas valstīm * 20 € 14 LVL

* ja jūs piedalaties vairāk kā 4 nodarbībās, tad atlaide attiecas uz piekto un katru nākošo nodarbību.

Milongas
Sestdien 27. aprīlī tiks organizēta speciāla milonga Ķekavā, Doles Tautas Namā ar Sabrinas un Rubena Veliz uzstāšanos un ar DJ Evaldas no Lietuvas! Ieeja 5 LVL. Laiks: 21:00 – 3:00
Piektdien 26. Aprīlī mēs kopā ar Sabrinu & Rubenu piedalīsimies tradicionālajā piektdienas milongā HiCentrā.

Nodarbību saraksts

WS Nr. Tēma Līmenis Datums Laiks Vieta
WS1 Individuālās tehnikas pamati Visi 26.4. 18:30 – 20:00 HiCentrs, Riga
WS2 Dissociācija Visi 26.4. 20:15 – 21:45 HiCentrs, Riga
WS3 Komunikācija Visi 27.4. 13:00 – 14:30 DTN, Kekava
WS4 Iet labi! Visi 27.4. 14:45 – 16:15 DTN, Kekava
WS5 Milonga Vidējs 27.4. 16:45 – 18:15 DTN, Kekava
WS6 Sacadas & Barridas Vidējs 28.4. 14:00 – 15:30 DTN, Kekava
WS7 Giros Augsts 28.4. 15:45 – 17:15 DTN, Kekava
WS8 Valsis Augsts 28.4. 17:45 – 19:15 DTN, Kekava

Reģistrācija sūtot vēlamo nodarbību numurus un partnera vārdu + uzvārdu uz epastu: reinis@tangobaltica.org.

Lūdzu reģistrējaties ar deju partneriem (ja nepieciešams, lūdzu izmantojiet mūsu partneru meklēšanas lapu). Esiet drosmīgi, tā strādā! Līdz šim esam atraduši partnerus visiem dejotājiem kas mūs uzrunāja pietiekoši laicīgi!

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas jūs saņemsiet maksājuma uzdevumu un pēc tā apmaksas jūsu reģistrācija būs apstiprināta.

Gaidīsim jūsu dalību!

Heidruna & Reinis

Workshop Weekend with Ruben and Sabrina Veliz

26 – 28 April (Riga & Kekava)
In cooperation with HiCentrs, who kindly hosts the workshops on Friday, 26th
www.sabrinayruben.com.ar

8 Workshops (each of them 90 minutes)
We offer two different kinds of workshops: the first four Workshops are addressing basic techniques that are essential for a good tango dancer to remind himself – no matter if being advanced or just a beginner, it’s the most important: “the basics”. You can take them as one package, but you also can choose some of them:

Basics: for advanced, intermediate and advanced beginners (not for absolute beginners):

 1. Basics of the individual technique (how to manage the corporal weight, the axis and to achieve a correct posture to the moment to dance, facilitating this way the movement executions)
 2. Dissociation, technique and application to basic movements, as being ochos and half giro
 3. Communication in the couple, since fluency of movement obtains improving the exchange of information (leading) and the comfort of the embrace
 4. Walking well! Linear and circular treks, technique and combinations
 5. Then we have 4 different thematic workshops for 2 levels intermediate and advanced dancers (please respect the level indication)

 6. Milonga lisa and introduction to the traspie (INT)
 7. Sacadas and barridas (INT)
 8. Giros, technique and combinations (ADV)
 9. Vals, combinations and musicality (ADV)

Prices
The prices given are per one lesson per one person.

WS 1st-4th 30 € 21 LVL
WS 1st-4th Special price for dancers from Baltic States 25 € 18 LVL
WS 5th -8th* 25 € 18 LVL
WS 5th-8th Special price for dancers from Baltic States * 20 € 14 LVL

*If you take more than 4 workshops (any), then the reduced rate applies for 5th and each next workshop.

Milongas
On Saturday, 27 April a special Milonga will be organised in Kekava, culture centre “Doles Tautas Nams” (DTN) with a show of Sabrina and Ruben Veliz and DJ Evaldas from Lithuania! 21:00 – 3:00
Entrance 5 LVL.

On Friday, 26 April we will join with Sabrina & Ruben the traditional Friday’s Milonga at HiCentrs.

Workshop schedule

WS Nr. Topic Level Date Time Location
WS1 Basics of individual technique All 26.4. 18:30 – 20:00 HiCentrs, Riga
WS2 Dissociation All 26.4. 20:15 – 21:45 HiCentrs, Riga
WS3 Communication All 27.4. 13:00 – 14:30 DTN, Kekava
WS4 Walk well! All 27.4. 14:45 – 16:15 DTN, Kekava
WS5 Milonga Intermediate 27.4. 16:45 – 18:15 DTN, Kekava
WS6 Sacadas & Barridas Intermediate 28.4. 14:00 – 15:30 DTN, Kekava
WS7 Giros Advanced 28.4. 15:45 – 17:15 DTN, Kekava
WS8 Vals Advanced 28.4. 17:45 – 19:15 DTN, Kekava

Registration by sending workshop codes (like WS4) and name + surname of you and your partner to reinis@tangobaltica.org

Please register with a partner (approach our partner search function if needed). Be couraged, it works! So far we found partners for all dancers that approached us early enough!

After registration you will receive a payment request and after transferring (or handing over) the fee, your registration is valid.

Looking forward to your participation!

Heidrun & Reinis